تعرفه های اجاره کلاس مجازی - Adobe Connect
 • Product 1

  سطح 1

  • 20 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  950,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  سطح 2

  • 40 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  1,890,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  سطح 3

  • 60 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  2,800,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  اختصاصی - سطح 1

  • 120 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  5,900,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 5

  اختصاصی - سطح 2

  • 200 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  6,900,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 6

  اختصاصی - سطح 3

  • 300 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  7,900,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 7

  اختصاصی - سطح 4

  • 400 کاربر همزمان
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  8,900,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید